Ban chủ nhiệm khoa

                          I. Ban chủ nhiệm khoa hiện tại

Trưởng Khoa: TS. Phạm Duy Phong

                            

                          II. Ban chủ nhiệm qua các thời kỳ

                              1. Từ năm 2010 đến năm 2019

                               Trưởng khoa: TS. Nguyễn Lê Cường

                               Phó Trưởng khoa: TS. Phạm Duy Phong

                               Phó Trưởng khoa: TS. Lê Anh Ngọc

                              2. Từ năm 2006 đến năm 2010

                              Trưởng khoa: TS. Nguyễn Nam Quân

                              Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Lê Cường

                              Phó Trưởng khoa: TS. Phạm Duy Phong