Thạc sĩ

Chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Điện tử

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo ngành Kĩ thuật điện tử trình độ thạc sĩ nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những chuyên gia kĩ thuật trong các tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực điện tử; những cán bộ có năng lực nghiên cứu và giảng dạy tại các viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng thuộc ngành Kĩ thuật điện tử.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức:

* Có kiến thức kiến thức chuyên sâu, tiên tiến trong phạm vi của ngành Kĩ thuật điện tử;

* Có tư duy nghiên cứu độc lập sáng tạo làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng trong học thuật; phát triển các nguyên lý, học thuyết của chuyên ngành nghiên cứu;

* Có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh;

1.2.2. Kỹ năng

* Có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp trong việc phân tích, ứng dụng, thiết kế, chế tạo, nghiên cứu, phát triển và đảm bảo kỹ thuật cho các hệ thống điện tử;

* Có kỹ năng ngoại ngữ có thể hiểu được các báo cáo phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, bao gồm cả việc trao đổi học thuật thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện tử. Có thể giao tiếp, trao đổi học thuật bằng ngoại ngữ ở mức độ trôi chảy, thành thạo với người bản ngữ.

* Có thể viết được các báo cáo khoa học, báo cáo chuyên ngành; có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, phân tích quan điểm về sự lựa chọn các phương án khác nhau;

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

* Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc; đưa ra được những sáng kiến có giá trị và có khả năng đánh giá giá trị của các sáng kiến;

* Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế; có năng lực lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập thể; có năng lực đưa ra được những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận cứ chắc chắn về khoa học và thực tiễn;

* Có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới.

1.2.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Học viên sau khi tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ có thể đảm nhận các công việc:

* Chuyên gia về kỹ thuật tại các công ty, nhà máy sản xuất, kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và các lĩnh vực liên quan.

* Giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng đào tạo về lĩnh vực điện tử viễn thông.

* Nghiên cứu viên hoặc một số các vị trí quản lý trong các cơ sở nghiên cứu, phát triển về lĩnh vực điện tử và các lĩnh vực liên quan.

* Tiếp tục làm nghiên cứu sinh về một mảng nghiên cứu cụ thể để đạt học vị tiến sĩ trong lĩnh vực điện tử và các lính vực liên quan.

1.2.5. Trình độ ngoại ngữ

* Đạt trình độ năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

1.2.6. Trình độ tin học

* Thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và ứng dụng được một số công cụ phần mềm nâng cao ứng dụng trong nghiên cứu.

Xem chi tiết tại đây: https://goo.gl/jsuky4